top of page

Adatkezelési tájékoztató

Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány

1. A Tájékoztató célja és hatálya

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány daganatos és krónikus betegekért (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét.

 

Kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek szolgáltatásaink nyújtásához és az alapítványi célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes. Jelen Tájékoztató célja, hogy minden adatkezelési tevékenységet az érintett Felhasználók átlássanak és adatkezelési gyakorlatunkat bemutassuk.

 

2. Irányadó jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( a továbbiakban: ”GDPR”)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: ”Infotv.”)

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: ”Ptk.”),

 • A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: ”Eker. tv.”)

 • A 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: ”Grtv.”).

 

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

 

3. Az Adatkezelő aktuális adatai

 

Név: Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány daganatos és krónikus betegekért.

Székhelye: 2013 Pomáz Dobó István utca 24.

Civil szervezet nyilvántartási száma: 13-01-0004104.

Nyilvántartást bejegyző szervezet: Budapest Környéki Törvényszék.

Adószám: 19239565-1-13.

Képviselő: Virághné Puskás Katalin kuratóriumi elnök.

E-mail cím: osszehangolva@drprezenszki.hu

Honlap: www.drprezenszki.hu

Tárhely szolgáltatója: Wix.com Inc. 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

4. Fogalom meghatározások

 

4.1 Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozóan egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4.2 Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, összekapcsolás, törlés, illetve megsemmisítés.

4.3 Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

4.4 Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4.5 Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

4.6 Harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4.7 Érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4.8 Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az adatgyűjtésnek csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból szabad történnie és azok nem kezelhetőek a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

Az adatkezelésnek pontosnak kell lennie, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelési céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

6. Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

7. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés. Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

 

7.1.1. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 

 1. Online programra és egy napos szabadtéri programra történő regisztráció és adatok megadása:

 

a.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

A weboldalon regisztrálni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult, amely során a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név (családi név és keresztnév),

 • működő és valós e-mail cím,

 • telefonszám,

 • lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám.

 

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás szerződéses kötelezettségének teljesítése, a programra való jelentkező alkalmasságának megállapítása, a szolgáltatás díjának kiszámlázása vagy a Támogatási díj igazolás kiadása. A név megadása a személy azonosításához, a működő és valós e-mail cím az elektronikus kapcsolattartáshoz és a Webex meetingen való meghíváshoz, a telefonszám adategyeztetéshez és kapcsolattartáshoz, a cím a számlázáshoz, vagy a Támogatási igazolás kiadásához szükséges. A számlák a NAV online számlázójával készülnek, a részvételi díjakat az alapítvány Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számlájára lehet átutalni, az adott programnál szereplő leírás szerint.

Adatfeldolgozó: Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány daganatos és krónikus betegekért.

Ha a részvétel elutasításra kerül, az adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha a jelentkező jelzi az Alapítvány felé, hogy további programjainkról értesülni szeretne valamely elérhetőségén.

A személyes adatokat munkatársaink kezelik a Szervezeti Működési Szabályzatunknak megfelelően.

 

b.) Jelentkezés elbírálása egészségügyi kérdéseket szükségessé tévő programok esetén

 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a programra történő regisztráció e-mailben kiküldött kérdőív az egészségügyi állapottal kapcsolatban.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a programra jelentkező alkalmasságának megállapítása.

Adattovábbítás: VIRAGO 2002 Pszichoterápiás Bt. székhely: 1108 Budapest Szövőszék utca 16. 1. em. 5. képviselő: Dr. Prezenszki Zsuzsanna vezető tisztségviselő,

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó: VIRAGO  2002 Pszichoterápiás Bt. székhely: 1108 Budapest Szövőszék utca 16. 1. em. 5. képviselő: Dr. Prezenszki Zsuzsanna vezető tisztségviselő,

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az egészségügyi adatokat a VIRAGO  2002 Pszichoterápiás Bt kezeli tovább, elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a programon való részvétel ellehetetlenülése.

 

c.) Hírlevélre történő feliratkozás

 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

 

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány híreinek, digitális anyagainak, ajánlatainak e-mailben történő elküldése, online marketing és PR tevékenység

 

Adatfeldolgozó: Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány daganatos és krónikus betegekért.

 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: Az érintett nem értesül az Alapítvány híreiről, tevékenységeiről, programjairól, nem jutnak el hozzá ingyenes online szolgáltatások vagy fizetett anyagok.

 

8. Igénybe vett adatfeldolgozók

 

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások.

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés.

Wix.com Inc. (500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.) – tárhely szolgáltató.

 

9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Minden Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő elérhetőségein.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon írásban, közérthető formában, ingyenesen megadjuk a tájékoztatást.

 

Kérésre kötelesek vagyunk a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot töröljük, ha az érintett kéri, az hiányos vagy téves – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

10. Panasztételi lehetőség

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba az e-mail címen vagy postai úton a 2013 Pomáz Dobó István utca 24. címen. Mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

11. Hatósági együttműködés

 

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Pomáz 2020.08.18.

bottom of page